عظیمیه

مسکونی

موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا سیستم آشپزخانه، دیوار TV ، پلۀ داخلی ، نصب سنگ کف، نصب دکینگ ، دیوار سبز
متریال‌ها: چوب گردو آمریکا، +MDF C ، ریشۀ گردو، چرم، Pain Thermowood،
Azimiye
موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا سیستم آشپزخانه، دیوار TV ، پلۀ داخلی ، نصب سنگ کف، نصب دکینگ ، دیوار سبز
متریال‌ها: چوب گردو آمریکا، +MDF C ، ریشۀ گردو، چرم، Pain Thermowood،