endwhile; ?>

دیوار سبز

پلان سبز

دیوارهای سبز طبیعی یا باغ‌های عمودی، پنل‌هایی از گیاهان هستند که به صورت عمودی روی سازه‌هایی رشد می‌کنند که می‌توانند مستقل باشند یا به دیوارها متصل شوند. با استفاده از دیوارهای سبز طبیعی D2 می‌توانید ارزش بخش‌های خاصی از پروژۀ خود را افزایش دهید یا یک فضای خاص ایجاد کنید. در طول مرحلۀ طراحی، گیاهان توسط طراحان D2 متناسب با شرایط محیطی خاص انتخاب می‌شوند و توجه خاصی به قرار گرفتن گیاهان در معرض نور طبیعی یا مصنوعی می‌شود. سیستم مدولار D2 متشکل از دو بخش گلدان (POD) و پلیت (PLATE) است، پلیت‌ها به صورت زنجیره‌وار در بخش‌های افقی و عمودی به هم متصل شده و سپس به دیوار، سقف و یا سازه مورد نظر نصب می‌گردند. با توجه به شکل هندسی گلدان و براکت، قابلیت اجرا در طرح ها و اشکال مختلف وجود دارد.

Green Wall